İnsan Kaynakları

Şirketimizin insan kaynakları politikası aşağıdaki gibidir:
Vizyonumuz
Emin Çelik; küresel ve stratejik düşünceye sahip, çevre, toplum ve müşteri odaklı, kaynaklara saygılı ve verimliliği hedefleyen, bilimsellik ve toplam kaliteye hakim, uzlaşma, değişim ve paylaşımı ön planda tutan bir kurum olarak değerlerini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla biz; üretimin bilgi ve teknolojiye bağımlı olduğu 21. yüzyılda insanı; yatırım yapılacak en önemli kaynak olarak değerlendirirken, bilgi ve teknolojiyi etkin kullanan, kendini sürekli geliştiren, şirket kültürüne uyum sağlayan ve bilgiden bilgi üreten insan kaynağına ulaşmak için gerekli olan Çağdaş İnsan Kaynakları sistemlerini kurmak ve uygulamak için yola çıktık.
Temel Politikamız
• Emin Çelik'in vizyon ve hedefleri doğrultusunda organizasyonel yapılarının değişime karşı dinamik olmasını sağlamaktır.
• Şirket personelinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması ve Şirket’in ana hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için, tüm sistemleri süreç iyileştirme düşüncesi çerçevesinde bireysel ve takım performansı olarak geliştirmek ve bu şekilde çalışanların profesyonel becerilerini artırarak, kendi performanslarına, kurum performanslarına ve kariyer gelişimi çalışmalarına destek sağlamaktır.
• Seçme - yerleştirme işlemleri sonucunda Şirket’e dahil edeceğimiz insanlarda din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmaksızın demokratik çalışma prensiplerini benimsemektir.
• Yasaklamalar yerine önleyici, düzenleyici ve disipline edici önlemler almaktır.
• Emin Çelik'e; eğitim ve etik bilinci yüksek, duygusal zeka sahibi, davranışsal sorunu olmayan, dinamik ve değişime açık, pozitif düşünebilen, delegasyon becerisi yüksek ve bu şekilde Şirket değerlerini benimseyerek yaşatan kişileri dahil etmektir.
İşlevsel Politikamız
• Tüm çalışanlarımızın Şirket’e katkıda bulunmasını sağlayacak uygun ortamın oluşturulması,
• Tüm çalışanlara mevcut durumlar çerçevesinde eşit ve adil davranılmasının sağlanması,
• Şirket’e ve çalıştıkları takıma katkıda bulunmaları ve kendilerini ulaşabilecekleri en üst seviyeye kadar geliştirmeleri amacıyla tüm çalışanlara eşit fırsat tanınması,
• Tüm çalışanların yeteneklerini, zihinsel güçlerini ve değer üretmelerini kurum hedefleri yönünde kullanmasının sağlanması,
• Şirket’in ihtiyaçları, kişilerin bireysel yetenekleri ve profesyonel hedefleri göz önüne alınarak, çalışanların Şirket içi kariyer gelişimine olanaklar sağlayan sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi,
• Performans, kariyer ve ücret değerlendirmelerinin en adil şekilde yapılmasını sağlayacak, Şirket’in genel yapısına uygun performans ve ücretlendirme sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi,
• Her çalışanın Şirket içindeki rolü, yeterliliği, yetkileri, sorumlulukları, yaptıkları çalışmaların Şirket ana hedeflerine katkısı konusunda açık ve net bir bilgiye sahip olmalarının sağlanması,
• Yeni kurulacak bir sistem ve hedeflerle ilgili kararlar doğrultusunda tüm çalışanların öncelikle bilgilendirilmelerinin sağlanması,
• İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları esnasında çok yönlü etkileşimin ve iletişimin sağlanması,
• Çalışanlarla ilgili tüm bilgilerin, dosyaların ve idari verilerin toplanarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi,
• Geniş kapsamlı ve birleştirici yönü olan kurum kültürünün yerleştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması,
• Çalışanların kurum kültürünü sahiplenme duygusunu pekiştirecek ve moral motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel aktivitelerin düzenlenmesi,
• Dünyadaki gelişmeler ve Şirket’in inançları, değerleri doğrultusunda insan kaynakları sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
• Çalışanların bireysel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, eğitim faaliyetlerinin belirli bir bütçe ve sistem dahilinde adaletli bir şekilde bütüne yayılmasının sağlanması,
• Çalışanların aynı haklara sahip olmaları ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılarak, ilgili prosedürlerin yazılması,
• Çalışanlarımızın karşılaşabileceği herhangi bir kişisel problemde en kısa zamanda yardımcı olmaktır.

Referanslarımız
Tümünü Gör
HEDEFİMİZ

Bölgemizde, ülke ve yakın coğrafyamızda çelik yapı denildiğinde; güvenilirliği, hızı, bilgisi ve güler yüzü ile akla ilk gelen çözüm ortağı olmak, geleceğe firmamızı hatırlatacak yapılar ve tesisler bırakmak ve hiçbir müşterimizin, tedarikçimizin, elemanımızın sorununu cevapsız bırakmamak en büyük hedefimizdir.

İLKELERİMİZ

Kırk senelik sanayicilik hayatında Emin Çelik, müşteri merkezli bir iş anlayışını temel prensip edinmiş ve bu doğrultuda seneler içinde gelişen köklü bir kurum kimliği oluşturmuştur. Bu kimlik şu temel değerler üzerine kuruludur;